Reglement van Inwendige Orde (RIO) GOLFSCHOOL GENT ( versie jan 2022)

Dit reglement is opgesteld in uitvoering van artikel 2 van het intern reglement van het Sportcomité – Golfopleiding en Promotie Golfschool – Gent. De
bepalingen van dit RIO zijn bijgevolg aanvullend en ondergeschikt aan voornoemd intern reglement dat in geval van overlapping of tegenstrijdigheid
primeert op het reglement van inwendige orde.

Artikel 1: Algemene Gedragscode
Alle leden en bezoekers worden geacht de elementaire regels van hoffelijkheid, beleefdheid en etiquette na te leven. Men zal zich zo gedragen dat andere spelers niet in hun concentratie gestoord worden.
In het bijzonder is het ten strengste verboden om zaken die toebehoren aan Golfschool Gent opzettelijk te beschadigen of mee te nemen. Het meenemen van zaken die toebehoren aan Golfschool Gent – zoals oefenclubs en golfballen – worden als ernstige inbreuken beschouwd.

Artikel 2: Gebruik Accommodatie
Op het terrein gelden de volgende specifieke bepalingen:

Op de putting green, de chipping- ,pitching omgeving en het 9 holes parcours is het gebruik van driving range balls of oefenballen niet toegelaten. In een oefenbunker, die deel uitmaakt van de driving range zijn driving range ballen wel toegelaten.
De pro’s zullen hun leerlingen hierop wijzen en bij het individueel lesgeven geen oefenballen laten gebruiken waar niet toegelaten. Enkel bij groepslessen
kunnen de pro’s oefenballen laten gebruiken mits ervoor te zorgen dat deze door de leerlingen terug ingezameld worden.

De speler die een bunker betreedt, in de practice zone of op het 9 hole parcours, dient deze te harken vooraleer hij/zij deze omgeving verlaat.

Op de driving range wordt niet van het gras afgeslagen. Dat is enkel toegelaten binnen het specifieke gemarkeerd gebied rechts van de overdekte afslagzones
en mits de speler voldoet aan max handicap criteria.  

Op de chipping/pitching omgeving, approach area en het 9 holes parcours dient men de zelf uitgeslagen plaggen te herstellen.

De speler dient zijn eigen pitchmarks te herstellen op de de chipping green en de natuurgreens van het 9 holes parcours.

Het gebruik van een driver is NIET toegelaten onder de overdekte afslagplaatsen.

De afslagplaatsen op de open driving range, ter hoogte van het golflounge terras kunnen om veiligheidsreden (vb. sterke zuidwesterwind) – tijdelijk afgesloten
worden.

Om veiligheidsreden is het ten strengste verboden om met opzet ballen over de netten te slaan. Bij overtreding kan de speler van het terrein of driving
range verwijderd worden.

Op de overdekte afslagplaatsen dient de golftas zodanig geplaatst te worden dat een veilige doorgang over het pad van klinkers langs de muur mogelijk
blijft.

De putting & chipping greens zijn gesloten als de vlaggen zijn verwijderd! Gebruik & betreden van de greens is dan verboden.

Na gebruik dienen de spelers hun ballenmandje(s) terug te dragen en naast de ballenmachine te deponeren.

Het gebruik van een GSM op het terrein wordt afgeraden en is enkel toegelaten mits respect voor de andere aanwezigen. Men bewaart voldoende
afstand zodat noch de pro´s noch de andere spelers in hun concentratie gestoord worden.

Leden en terreinbezoekers dienen gepaste “golfkledij” te dragen :
t-shirts,  korte shorts of zwemkledij zijn verboden. Zie richtlijnen ad valvas opgehangen.of website (“dresscode”).

Het is verboden te roken op de afslagplaatsen, putting & chipping greens. Rokers zijn verplicht om hun sigarettenpeukjes in de daartoe voorziene
asbakken te deponeren.

Honden zijn niet toegelaten op de Golfschool. 

De clubverantwoordelijken (bestuur, sportcomité, secretariaat, greenkeeper, begeleiders, golflounge personeel, pro’s) zullen er op toezien dat
bovengenoemde bepalingen strikt worden nageleefd. Bij niet naleving zal er een sanctie volgen gaande van vermaning tot uitsluiting.

Artikel 3: Lidmaatschap en toegang tot de Accommodaties
De leden, die het jaarlijks gangbare lidgeld betalen verkrijgen gratis toegang tot alle faciliteiten van de Golfschool. De 9 holes zijn enkel
toegankelijk indien men in het bezit is van een gepersonaliseerde scorekaart af te halen op het secretariaat of de golflounge.

Het jaarlijks lidgeld is niet terugvorderbaar alsook niet overdraagbaar.

Bij de aanvang van lidmaatschap ontvangen de leden een ´ballenkaart´ waarvoor een waarborg wordt betaald. De waarborg wordt terugbetaald bij het
beëindigen van het lidmaatschap door overhandiging van de ballenkaart in het secretariaat. Bij verlies en/of beschadiging vervalt de waarborg en zal een
nieuwe waarborg dienen betaald te worden voor de nieuwe ballenkaart. 

Niet-leden worden toegelaten in de golflounge en de shop. Gefedereerde niet-leden kunnen ook gebruik maken van de infrastructuur (driving range –
chipping/pitching – en putting green – 9 holes parcours) mits zij in het bezit zijn van een geldige practice pas, die zij op een goed zichtbare plaats (bv. op
de golftas) dienen aan te brengen, of bewijs van betaling van de greenfee. 

Het volgen van individuele lessen door niet-leden is maximaal 2 keer toegelaten. Nadien is het lidmaatschap van Golfschool Gent vereist. Personen
die geen lid zijn van Golfschool Gent maar wel gefedereerd zijn kunnen ook les nemen mits zij in het bezit zijn van een geldige practice fee pas. De pro’s
zullen er mee op toezien dat deze afspraak wordt nageleefd.

Op maandagmorgen is Golfschool Gent gesloten (behoudens feestdagen die op maandag vallen) omwille van onderhoudswerkzaamheden.

De officiële gangbare tarieven zijn deze vermeld op de website van de Golfschool.

Artikel 4: Organisatie wedstrijden (zie ook Wedstrijdreglement op de website)
Het Sportcomité staat in voor het organiseren van wedstrijden. De tijdige samenstelling van de wedstrijdkalender is een jaarlijkse opdracht voor
de Head Captain. De deelname aan de wedstrijden is voorbehouden aan de leden.
Uitzonderingen op deze regel zijn van tijdelijke aard. De voorzitter van het Sportcomité (Head Captain) zal op vraag van het Bestuursorgaan van de VZW hieromtrent verantwoording dienen te geven.

Met betrekking tot de wedstrijden gelden volgende bijzondere bepalingen:

Op basis van de wedstrijdkalender, wordt voor elke wedstrijd een startlijst opgemaakt door de verantwoordelijke coördinator en bekend gemaakt ad valvas en
per e-mail door het secretariaat.

 Verantwoordelijke coördinator zorgt er voor dat:

– de deelnemers over het bewijs van betaling of greenfee beschikken

– de extra bijdrage(n) zoals o.a. wedstrijdfee per deelnemer aan hem betaald zijn

– de deelnemers R36 de passende begeleiding krijgen.

– de afrekening van de wedstrijd  met de extra bijdrage(n) betaald aan de wedstrijdverantwoordelijke) genoteerd worden op een afrekeningsformulier en dat het saldo samen met deze afrekening ten laatste binnen de 3 werkdagen aan de penningmeester wordt overgemaakt.

– elke afmelding die gebeurt nadat de startlijst werd verstuurd wordt beschouwd als laattijdig. Dit wordt genoteerd in i-Golf als
FORFAIT.
Indien een speler niet opdaagt zonder verwittiging wordt dit genoteerd in i-Golf als NO SHOW.
Bij herhaling heeft dit volgende sancties tot gevolg:
– 2 x NO SHOW: 1 maand schorsing voor de wedstrijden
– 5 x FORFAIT: 1 maand schorsing voor de wedstrijden
Het Sportcomité bepaalt de ingangsdatum van de schorsing.

Artikel 5: Deelname Competities
Het al dan niet deelnemen aan competities zoals Beker van Vlaanderen, interclubwedstrijden etc. die ingericht worden door de KBGF en/of
VVG is een beslissing van het Sportcomité.

De voorzitter van het Sportcomité zal aan de verantwoordelijke ploegcaptain van een bepaald team opdragen om de gangbare regels van sportiviteit en
etiquette (inclusief kledij) in acht te nemen teneinde de reputatie van Golfschool Gent in eer te houden.

Artikel 6: Bijzondere Activiteiten
In opdracht van het Bestuursorgaan van de VZW kan het Sportcomité bijzondere opdrachten vervullen zoals: de organisatie van de jaarlijkse
opendeurdag, initiaties etc. Het Sportcomité kan hiervoor een ad hoc werkgroep oprichten.

De regelcommissie staat in voor het afnemen van het theoretisch examen.

Tijdens de R36 qualifying proeven dient men de nodige punten te behalen op het daartoe bestemd terrein volgens de regels die door de federatie zijn
bepaald. Details hiervoor vindt men op de website van Golfschool Gent “Route 36”.

Slotbepalingen

1.  Het Sportcomité is bevoegd voor het sanctioneren van de overtredingen van dit reglement van inwendige orde. Deze sancties kunnen gaan
van een mondelinge of schriftelijke verwittiging tot de uitsluiting van deelname aan activiteiten ingericht door het Sportcomité voor een bepaalde
tijd. Het Sportcomité bepaalt de sanctie – geval per geval – rekening houdende met de ernst van de inbreuk. De uitsluiting van een toegetreden lid is de
exclusieve bevoegdheid van het Bestuursorgaan van de VZW.

2.  De leden van het Sportcomité en de pro’s worden geacht en zijn bevoegd om de naleving van dit RIO te controleren en de leden van de Golfschool
op de bepalingen van dit reglement te wijzen.

3. Telkens er een reglementsaanpassing gebeurt zullen de leden hiervan ingelicht worden. Het aangepaste reglement van inwendige orde (RIO) zal men via
de website kunnen raadplegen.

4. Dit Reglement van Inwendige Orde is opgemaakt in 2 originele exemplaren en goedgekeurd op de vergadering van het Sportcomité van dinsdag 11 januari
2022.

Namens het Sportcomité,                                                     

 Head Captain                                                                       Voorzitter Golfschool Gent

 Ignace Van Leirberghe                                                         Marc Van der Pluym