Algemeen Wedstrijdreglement Golfschool Gent (04/04/2022)

 1. Regels van het Golfspel
  De wedstrijden worden gespeeld volgens de actuele Regels van het Golfspel zoals goedgekeurd door de R&A. De Lokale Regels van de Hard Card van de KBGF zijn van toepassing. In tegenstelling tot wat op de Hard Card staat, zijn de Lokale Regels van de club waar de wedstrijd gespeeld wordt ook van toepassing, voor zover deze niet in tegenspraak zijn met de Hard Card van de KBGF.
  Model Lokale Regel E-5 is in geen enkel geval van toepassing (op fairway droppen met twee strafslagen voor verloren bal of bal buiten de baan).
  Met de term speler/deelnemer wordt zowel man als vrouw bedoeld.
 2. Vereisten voor deelname
  Ieder lid van de Golfschool Gent dat voldoet aan de handicapvoorwaarden zoals vermeld op het inschrijvingsformulier van de wedstrijd kan deelnemen voor zover het lid niet onderworpen is aan een sanctie die deelname aan wedstrijden uitsluit.
  Voor die wedstrijden waar de gekwalificeerden de Golfschool Gent vertegenwoordigen in de volgende rondes (Beker van Vlaanderen, Van Lanschot, etc.) worden enkel leden met home club Golfschool Gent toegelaten.
  Voor de clubkampioenschappen zie §11.
  Het Wedstrijdcomité kan een wedstrijd annuleren als er te weinig deelnemers zijn.
  Indien de voorziene plaatsen niet allemaal ingenomen zijn door leden van de Golfschool Gent kan de Coördinator toelaten dat ook niet-leden deelnemen aan een wedstrijd. Leden van ATGolf worden uitgesloten van deelname.
  Bij gesponsorde wedstrijden kan de sponsor ook in beperkte mate niet-leden uitnodigen.
 3. Afslaggebied
  Het afslaggebied kan vrij gekozen worden.
  Uitzondering hierop is het Clubkampioenschap strokeplay waar van de witte/blauwe tees gespeeld wordt en het Clubkampioenschap Senioren waar van de gele/rode tees gespeeld wordt.
  Bij wedstrijden in het kader van een externe competitie (Beker van Vlaanderen, Van Lanschot, etc.) gelden de voorschriften van desbetreffende competitie.
 4. Starttijden
  Deelnemers melden zich bij de Coördinator uiterlijk 20 minuten vóór hun starttijd.
  Deelnemers horen 10 minuten vóór hun afslagtijd aan het afslaggebied aanwezig te zijn.
  Bij een wedstrijd met een “shotgun start” dient men zich uiterlijk 30 minuten vóór de starttijd bij de Coördinator te melden.
 5. Spel
  Bij het invoeren van de wedstrijd in i-Golf beslist het Wedstrijdcomité of de wedstrijd Qualifying of Non-Qualifying is.

  Algemene richtlijnen voor Qualifying Condities:

  1. Lengte van de baan mag niet korter zijn dan 2750m (18 holes) of 1375m (9 holes).
  2. Lengte van de baan mag niet meer dan 100m (18 holes) of 50m (9 holes) afwijken van de gemeten (normale) lengte.
  3. Teemarkers mogen niet meer dan 10m voorwaarts of 10m achterwaarts geplaatst zijn ten opzichte van het ijkpunt (“steen”).
  4. De plaatsing van de teemarkers moet dusdanig zijn dat er een evenwicht is tussen voorwaartse en achterwaartse plaatsing, zodanig dat de totale gemeten waarde gerespecteerd wordt.
  5. Het gebruik van één tijdelijke green per 9 holes is toegestaan voor zover voldaan wordt aan de lengtevoorwaarde van de baan.

   Indien vóór, tijdens of na de wedstrijd zou blijken dat de baan niet in Qualifying Condities verkeert voor één of meerdere afslaggebieden, zal het Wedstrijdcomité onderzoeken voor welke afslaggebieden dit het geval is. Voor die afslaggebieden waar dit het geval is zal de wedstrijd Non-Qualifying verklaard worden waardoor alle resultaten voor de desbetreffende afslaggebieden komen te vervallen.

   Indien een Rabbit wedstrijd gespeeld wordt op een ‘korte’ 9 holes baan (R36 baan < 1375m) zijn volgende bepalingen van toepassing:

   • De R36 baan is Non Qualifying voor hcp index 37 en lager.
   • Voor de Rabbits wordt de handicap index aanpassing beperkt tot 37.

    In een Stableford wedstrijd MOET de bal worden opgenomen als geen punt meer kan gehaald worden.
    De Longest Drive dient op de fairway te liggen.
    De Nearest to the Pin dient op de green te liggen.
    De Leary dient op de green te liggen.
    Er zal naar gestreefd worden de afslaggebieden van de holes waarop deze prijzen betwist worden maximaal 10m van elkaar verwijderd te laten zijn. De voorkeur zal gaan naar holes die door de bezochte clubs worden voorgesteld.
 1. Scores
  De scorekaarten dienen binnen 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole aan de Coördinator of zijn vertegenwoordiger te worden overhandigd. Eens de scorekaart overhandigd, wordt de kaart beschouwd als ingediend en kunnen geen wijzigingen meer aangebracht worden. De scorekaart dient duidelijk leesbaar ingevuld te zijn en ondertekend door de speler en de marker.
  De speler is verantwoordelijk voor de gegevens op de kaart (WHS handicap index, Course Handicap).
  Spelers die hun scorekaart niet indienen krijgen de vermelding NO RETURN. Bij herhaling kan een WHS-strafscore toegekend worden.
  Als een speler gediskwalificeerd wordt voor een technische overtreding van de Regels (bvb: ontbreken van één of beide handtekeningen) zal het Wedstrijdcomité de omstandigheden onderzoeken die toelaten een correcte score te bepalen. Als een valabele score kan bepaald worden zal de speler gediskwalificeerd worden met een geldige score (DISQUALIFIED VALID SCORE).
 2. Gelijke stand
  Indien twee of meer spelers na 18 holes een gelijk aantal Stableford punten hebben behaald, is de winnaar de speler met de meeste punten achtereenvolgens op holes 10-18, 13-18, 16-18. Dit ongeacht de hole waarop de speler gestart is.
  Als de stand dan nog steeds gelijk is, geldt de score op hole 18.
  Als de stand dan nog steeds gelijk is, is de winnaar in Bruto de speler met de hoogste handicap index. De winnaar in Netto is dan de speler met de laagste handicap index.

  Enkel spelers die van het wit/blauw afslaggebied spelen komen in aanmerking voor de Brutoprijs behalve in die wedstrijden waar iedereen van hetzelfde afslaggebied speelt.
  Als er minder dan 5 deelnemers voor deze afslaggebieden zijn worden ook de spelers van de andere afslaggebieden in aanmerking genomen (geel voor de heren, rood voor de dames).
  Voor de wedstrijden op de Golfschool Gent geldt: groen voor de heren en pink/groen voor de dames.
 1. Non-Qualifying spelen
  Spelers hebben de mogelijkheid om een Non-Qualifying ronde te spelen naast een door de Golfschool Gent ingerichte wedstrijd. In dit geval speelt men buiten wedstrijd en komt men niet in aanmerking voor de prijzen. Hiertoe schrijft men zich in voor de wedstrijd met de opmerking dat men Non-Qualifying wenst te spelen. Men kan echter slechts Non-Qualifying spelen als er bij het afsluiten van de inschrijvingsperiode voor de wedstrijd geen spelers meer op de reservelijst staan die wel aan de wedstrijd wensen deel te nemen. In dat geval zal een reservespeler de plaats innemen van diegene die Non-Qualifying wenst te spelen. De wedstrijdfee blijft verschuldigd.

 2. Weersomstandigheden
  Bij onverantwoorde weersomstandigheden (mist/hevige regenval/sneeuw/onweer) kan het Wedstrijdcomité besluiten een wedstrijd niet te laten doorgaan of te staken.

  Als het Wedstrijdcomité beslist een al gestarte wedstrijd te staken, worden de deelnemers op de baan hiervan verwittigd. In dat geval vervallen de scores van alle deelnemers voor de wedstrijd. Voor de wedstrijd zal dan ook geen prijsuitreiking voorzien worden. Als de wedstrijd gesponsord is beslist de sponsor over de bestemming van de prijzen en de modaliteiten hieraan verbonden.
  Indien spelers al een volledige ronde gespeeld hebben onder Qualifying Condities zal hun resultaat ingevoerd worden in i-Golf.

 3. Buggy’s
  Het gebruik van buggy’s tijdens de wedstrijd is alleen met toestemming van het Wedstrijdcomité toegestaan.
  Deze toestemming geldt automatisch voor spelers vanaf 70 jaar of bij voorlegging van een geldig Medisch Attest.
  Medische Attesten gelden slechts als ze betrekking hebben op een permanente aandoening. De speler dient zijn aanvraag voor een Medisch Attest in te dienen bij de Medische Commissie van de KBGF.
  Spelers die toestemming krijgen een buggy te gebruiken zonder te voldoen aan een van beide vermelde condities, spelen buiten wedstrijd.

 4. Deelname aan wedstrijden niet ingericht door de Golfschool Gent
  Leden van de Golfschool Gent met een WHS handicap index die deelnemen aan een Qualifying Competitie die niet ingericht wordt door de Golfschool Gent en waarvan de inrichtende instantie de resultaten niet zelf invoert in i-Golf dienen het Secretariaat van de Golfschool Gent hiervan OP VOORHAND te verwittigen. De wedstrijd dient ingericht te zijn door een ‘Handicapping Authority’.

  Het Secretariaat dient op de hoogte gesteld te worden van volgende gegevens:
  -naam van de club waar de wedstrijd gespeeld wordt
  -aantal holes dat zal gespeeld worden [9 (evt. back/front) of 18]
  -datum en starttijd
  -naam en federaal nummer van de speler
  -WHS index en Course handicap

  De speler levert de door hem en de marker (waarvan de naam en federaal nummer duidelijk dient vermeld te zijn) ondertekende en door de Club waar de wedstrijd gespeeld werd afgestempelde scorekaart af op het Secretariaat van de Golfschool Gent binnen de DRIE werkdagen, waarna de gespeelde score in het i-Golf systeem zal ingevoerd worden.

  Elke afwijking van bovenstaande procedure zal tot gevolg hebben dat de kaart niet zal aanvaard worden.

  Indien de ronde niet kan gespeeld worden, dient dit gemeld te worden aan het Secretariaat VOOR de geplande wedstrijd. Als dit niet gemeld wordt zal een NO RETURN score ingevoerd worden.

 5. Clubkampioenschappen
  1. Strokeplay kampioenschap
   Deelname aan het strokeplay kampioenschap is voorbehouden aan spelers met homeclub Golfschool Gent.
   Het strokeplay kampioenschap wordt betwist over 2 rondes van 18 holes die op dezelfde dag gespeeld worden.
   De baan waar gespeeld wordt evenals de handicap criteria voor deelname worden tijdens de jaarlijkse kalendervergadering van het Sportcomité beslist.
   Er wordt gespeeld van de back tees (wit/blauw).
   De startlijst wordt opgemaakt in dalende volgorde van de WHS index.
   Dezelfde startlijst wordt gebruikt voor beide rondes.
   In geval van gelijke stand na 36 holes zal een Sudden Death strokeplay play-off gehouden worden. De te spelen holes zullen bekendgemaakt worden op de dag van de wedstrijd.
  2. Senior strokeplay kampioenschap
   Deelname aan het strokeplay kampioenschap is voorbehouden aan spelers met homeclub Golfschool Gent.
   De baan waar gespeeld wordt evenals de handicap criteria voor deelname worden tijdens de jaarlijkse kalendervergadering van het Sportcomité beslist.
   Er wordt gespeeld van de front tees (geel/rood).
   De startlijst wordt opgemaakt in dalende volgorde van de WHS-handicap index.
   In geval van gelijke stand na 18 holes zal een Sudden Death strokeplay play-off gehouden worden. De te spelen holes zullen bekendgemaakt worden op de dag van de wedstrijd.
  3. Matchplay kampioenschap
   Deelname aan het matchplay kampioenschap is voorbehouden voor leden van de Golfschool Gent.
   Het matchplay kampioenschap wordt betwist over 18 holes en wordt gespeeld op de qualifying 9-holes baan van Golfschool Gent.
   Het specifieke wedstrijdreglement voor het matchplay kampioenschap is van toepassing.
 6. Uitsluiting van deelname
  Het Wedstrijdcomité kan een speler van deelname uitsluiten als deze door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het Wedstrijdreglement of als door zijn optreden een regelmatige afwikkeling van de wedstrijd in gevaar komt.
 7. Sanctie
  De sanctie voor overtreding van de bepalingen van dit reglement (tenzij anders vermeld) wordt bepaald door het Wedstrijdcomité en kan gaan van een verwittiging tot diskwalificatie zonder geldige score naargelang de ernst van de inbreuk. Bijkomende sancties kunnen door het Management opgelegd worden.
 8. Wedstrijdcomité
  Het Wedstrijdcomité is samengesteld als volgt:
  Coördinator
  Captain
  Voorzitter Handicap en Regel Comité
  Het Wedstrijdcomité beslist soeverein over alle niet voorziene omstandigheden. Betwistingen over de Golfregels worden voorgelegd aan het Handicap & Regel Comité.